Strona główna Historia Pracownicy Przedszkolaki Aktualności Rekrutacja Archiwum Kontakt Ogłoszenia Galeria prac

REKRUTACJA

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola BAJKA w Międzyborzu

       I.                Tok postępowania rekrutacyjnego

1.          Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1.1.   Określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu, na podstawie liczby deklaracji
 o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu BAJKA od rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola do dnia 21 lutego br.

1.2.   Określenie liczby dzieci 5 letnich (obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) i 4 letnich (prawo do wychowania przedszkolnego) na podstawie informacji z Wydziału Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta i Gminy Międzybórz.

1.3.   Ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola.

1.4.   Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz załączników od rodziców kandydatów.

1.5.   Powołanie Komisji rekrutacyjnej.

1.6.   Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji rekrutacyjnej.

1.7.   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

1.8.   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

      2.    Postępowanie Komisji rekrutacyjnej jest jawne.

    II.              Zasady postępowanie rekrutacyjnego

1.        Do przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Międzybórz przyjmowane są dzieci w wieku od 3. do 5. roku życia,     zamieszkałe i zameldowane na terenie Gminy Międzybórz.

2.        Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci 5 letnie, realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz – w drugiej kolejności dzieci 4 letnie, które mają prawo do wychowania przedszkolnego.

3.          W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu komisja rekrutacyjna może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4.          Liczba oddziałów określona w Arkuszu organizacyjnym jest liczbą maksymalną,
a w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

5.        Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Międzybórz mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy i nie mogą wpływać na liczbę oddziałów w przedszkolu.

6.         Rekrutacja do przedszkola trwa od 1 marca do 31 marca każdego roku szkolnego.

7.

 III.               Procedura rekrutacyjna do przedszkola

1.      Procedurę rozpoczyna wniosek rodziców do dyrektora placówki.

2.      Wniosek powinien zawierać:

·         imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,

·         adres zamieszkania kandydata,

·         imiona i nazwiska rodziców,

·         adres zamieszkania rodziców,

·         numery telefonów i adresy poczty elektronicznej ( o ile rodzic posiada),

·         deklarowana liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

3. W przypadku większej liczby kandydatów z Gminy niż liczba dostępnych miejsc
w przedszkolu (po ustaleniu liczby dzieci 5 letnich oraz 4 letnich), zostaje przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustawowych oraz lokalnych. 

3.1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.2.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria oraz wartości punktowe określone Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyborzu:

 

L.p.

 

Kryterium

 

Wartość kryterium w punktach

1.

Dziecko, którego matka pracuje na podstawie umowy
o pracę, umowy cywilno – prawnej, uczy się lub studiuje, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

3

2.

Dziecko, którego ojciec pracuje na podstawie umowy
o pracę, umowy cywilno – prawnej, uczy się lub studiuje, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

3

3.

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

 

2

4.

Szczególne zdarzenia losowe, które mają wpływ na sytuację rodzinną dziecka i uzasadniają przyjęcie dziecka do przedszkola, w tym także zmiana miejsca zamieszkania.

 

2

5.

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 7 godzin.

 

1

 

                         

 Maksymalna liczba punktów: 11

 

 

                                                                             

4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów istotnych na poszczególnych etapach rekrutacji:

  • dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych w ustawie,
  • dokumenty (potwierdzenia i oświadczenia) potwierdzające spełnianie kryteriów lokalnych.

4.1 Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów ustawowych jest:

·         oświadczenie o wielodzietności rodziny,

·         prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

·         orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

·         orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

·         dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

4.2 Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów lokalnych są potwierdzenia
i oświadczenia rodziców.

4.3 Dokumenty można składać w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub poświadczonego odpisu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata.

 IV.            Powołanie komisji rekrutacyjnej

1.      Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję rekrutacyjna powołaną zarządzeniem przez dyrektora przedszkola, który wyznacza również jej przewodniczącego.

2.      Komisja decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz zostały złożone wymagane dokumenty i oświadczenia.

3.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

·         ustalenie wyników przyjęcia dzieci 5 letnich, które mają obowiązek realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego,

·         ustalenie wyników przyjęcia dzieci 4 letnich, które mają prawo do wychowania przedszkolnego,

·         ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

·         ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola,

·         sporządzenie protokołu rekrutacyjnego.

4.       Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych informacji.

4.1  Burmistrz ma 14 dni na odpowiedź i może w tym celu korzystać z informacji, które zna
z urzędu. Oświadczenie o samotnym  wychowaniu dziecka może być zweryfikowane  przez     wywiad środowiskowy.

    V.            Ogłoszenie wyników rekrutacji

1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych dzieci 5 letnich, poprzez jej umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych dzieci 4 letnich. poprzez jej umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

4. Dzień ogłoszenia listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na liście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

5. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 VI.            Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i dyrektora

1.      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2.      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniła do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.      Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.      Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.       Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

VII.            Postępowanie uzupełniające

1.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2.      Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

VIII.            Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej

1.      Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

2.      Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 IX.            Przepisy końcowe

1.      Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz nie mogą być mniejsze liczebnie niż 15 dzieci w jednym oddziale.

2.      Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3.      W trakcie roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane decyzją dyrektora przedszkola.

4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

DO POBRANIA

wniosek.docx